top of page

Privacy Policy

Persoonsgegevens worden ten alle tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van By Millycent of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Onderneming:                        By Millycent

Bezoekadres:                         Vuurvlindertjesstraat 1, 6533 TB Nijmegen, Nederland

E-mail:                                    Info@bymillycent.nl

Telefoonnummer:                   +31 (0) 6 15428247

KvK-nummer:                         76952096

 

By Millycent (BM),  is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. BM is verantwoordelijke in de zin van de AVG. BM is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking waaronder de website www.bymillycent.nl.

 

BM verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de koopovereenkomst, het ontvangen van betalingen, klantenservice, website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door BM opgeslagen persoonsgegevens dienen ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door BM. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor BM om de overeenkomst uit te voeren.

 

BM gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden ten alle tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een data lek neemt BM altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door BM worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

  • Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres,

  • Voor de uitvoering van het leveren van producten aan consumenten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres. In geval van zakelijke klanten, wordt ook het KvK nummer en btw-nummer opgeslagen

  • Voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

  • In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling

  • In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst

  • In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

  • In het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan BM gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. Waaronder boekhouding, webshosting en Mollie payments. In ieder geval zullen zij de gegevens alleen opslaan voor zolang dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor BM, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.

 

Voor het afhandelen van vragen en klachten kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@bymillycent.nl.

 

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@bymillycent.nl.

bottom of page